Land van Cuijk

Privacyverklaring

Kiwanisclub Land van Cuijk (Vereniging) en de Stichting Fundraising Kiwanisclub Land van Cuijk (FKCC) respecteren de privacy van alle (bijzondere) leden, gebruikers van hun website en overige relaties en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de verzending via mailing voor aankondiging van ledenbijeenkomsten, voor aankondiging van (bijzondere)activiteiten via e-mail,  facturen voor contributie inning via e-mail en overige informatie via e-mail of per post.
Kiwanisclub Land van Cuijk (Vereniging) en de Stichting Fundraising Kiwanisclub Land van Cuijk (FKCC) zullen  uw persoonlijke gegevens in principe (behoudens uitzonderingen genoemd in onderstaande derde alinea) niet aan derden ter beschikking stellen.
 
Kiwanisclub Land van Cuijk (Vereniging) en de Stichting Fundraising Kiwanisclub Land van Cuijk (FKCC) gebruiken de gegevens van hun leden, gebruikers van hun website en overige relaties op de volgende wijze:

  • Bij aanmelding als lid hebben we uw naam, e-mailadres, woonadres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig om uw lidmaatschap te aanvaarden en in te voeren in ons ledenbestand.

  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en Kiwanisclub Land van Cuijk (Vereniging) en de Stichting Fundraising Kiwanisclub Land van Cuijk (FKCC). Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via onze website dan wel via een bericht aan de administratief secretaris.

  • Wij gebruiken uw mailadres ook voor aankondiging van  ledenbijeenkomsten, voor aankondiging van (bijzondere)activiteiten via e-mail,  facturen voor contributie inning via e-mail en overige informatie via e-mail en normale correspondentie met u. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via de website of kenbaar maken aan het adres van de administratief secretaris van Kiwanisclub Land van Cuijk (Vereniging) of in voorkomende gevallen aan de secretaris van de Stichting Fundraising Kiwanisclub Land van Cuijk (FKCC).

  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers worden uitsluitend gebruikt  om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

  • Wij horen graag uw eventuele opmerkingen of suggesties.

Kiwanisclub Land van Cuijk (Vereniging) en de Stichting Fundraising Kiwanisclub Land van Cuijk (FKCC) verkopen uw gegevens niet.
Kiwanisclub Land van Cuijk (Vereniging) en de Stichting Fundraising Kiwanisclub Land van Cuijk (FKCC)  zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij delen uw adresgegevens uitsluitend indien noodzakelijk met de Kiwanisclub Land van Cuijk (Vereniging) en de Stichting Fundraising Kiwanisclub Land van Cuijk (FKCC) en vice versa.  De bestuursleden van Kiwanisclub Land van Cuijk (Vereniging) en de Stichting Fundraising Kiwanisclub Land van Cuijk (FKCC) en eventueel door ons ingeschakelde derden (met name de landelijke en de internationale Kiwanis-organisaties), zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en er naar te handelen.
 
Toestemming
Eenieder die een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap invult dan wel zelf gegevens verstrekt aan Kiwanisclub Land van Cuijk (Vereniging) en de Stichting Fundraising Kiwanisclub Land van Cuijk (FKCC) geeft daarmee aan de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens te aanvaarden.
 
Toegang tot de persoonsgegevens
De administratief secretaris van de vereniging beheert de verkregen persoonsgegevens.  Hij verstrekt de penningmeester de noodzakelijke persoonsgegevens om de contributie te kunnen incasseren dan wel bij het ontbreken van een machtiging tot incasso om de leden aan te schrijven met het verzoek de contributie zelf over te maken.
De secretaris van de Stichting beheert de verkregen persoonsgegevens van de relaties van de Stichting.
De webmaster van de vereniging ontvangt de noodzakelijke gegevens om de website actueel en operationeel te houden.
De overige bestuursleden ontvangen alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een hen specifiek opgedragen taak.
 
Persoonsgegevens beveiliging
De administratief secretaris en de penningmeester van de vereniging, de secretaris en de penningmeester van de Stichting hebben, evenals de webmaster een adequate virusscanner met firewall op de pc waar zij de persoonsgegevens bewaren.
Indien de persoonsgegevens ook een externe schijf worden opgeslagen, is deze schijf alleen op de pc aangesloten indien dit noodzakelijk is.
 
Bewaartermijn verstrekte gegevens
Kiwanisclub Land van Cuijk (Vereniging) en de Stichting Fundraising Kiwanisclub Land van Cuijk (FKCC) bewaren persoonsgegevens van de leden gedurende de duur van het lidmaatschap en van relaties gedurende de duur van de relatie en na beëindiging van het lidmaatschap / relatie uiterlijk nog twee jaar.
Na beëindiging van het lidmaatschap / relatie dan wel uiterlijk na de termijn van 2 jaar na deze beëindiging, draagt de respectieve secretaris er zorg voor dat alle persoonsgegevens worden vernietigd.
 
Statistieken / Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics.
 
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
Wij kunnen cookies gebruiken om u te herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Cookies stellen ons dan in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Ieder lid of relatie heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzending naar een ander instituut, dient gestuurd te worden naar de administratief secretaris van Kiwanisclub Land van Cuijk (Vereniging).
De administratief secretaris van  Kiwanisclub Land van Cuijk (Vereniging) en/of de Stichting Fundraising Kiwanisclub Land van Cuijk (FKCC) zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op het verzoek reageren.
 
Beveiliging
Kiwanisclub Land van Cuijk (Vereniging) en de Stichting Fundraising Kiwanisclub Land van Cuijk (FKCC) nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonsgegevens zijn altijd opgeslagen achter de beveiliging van een gebruikersnaam en een wachtwoord. De persoonsgegevens zijn alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren. 
De opgeslagen persoonsgegevens zijn beveiligd met een periodieke back-up. Deze back-up wordt op een externe schijf opgeslagen, die alleen op de pc is aangesloten als dit noodzakelijk is.
De website van Kiwanisclub Land van Cuijk (Vereniging) en de Stichting Fundraising Kiwanisclub Land van Cuijk (FKCC) maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat de persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
 
Feedback
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacyverklaring van Kiwanisclub Land van Cuijk (Vereniging) en de Stichting Fundraising Kiwanisclub Land van Cuijk (FKCC), of zijn er aanwijzingen van misbruik dan kunt u contact met ons opnemen. Onze administratief secretaris, zo nodig met hulp van onze webmaster, helpt u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen dan wel definitief verwijderen. 
 
Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op de onderstaande adressen of op de adressen zoals vermeld op onze website.
 
Kiwanisclub Land van Cuijk (Vereniging)
Secretaris:                   Administratief secretaris
Straat:                          Beerseweg 7 A
Plaats postcode:        5443 BD  Haps
Tel:                               06 5127 8286
E-mail:                         hens@peetersweem.eu
 
Stichting Fundraising Kiwanisclub Land van Cuijk (FKCC)
KvK nr.                         41085548
ANBI-nummer:           8036 55 071
Contact:                       Gerrit Roefs
Straat:                          Karel Doormanstraat 17
Plaats postcode:        5831 LT Boxmeer
Tel:                               0485 573 564
E-mail:                         roefsgerrit@gmail.com